Please wait
Đang tải...

Xin vui lòng thêm tối đa 10 hình ảnh, video hoặc tập tin âm thanh (tối đa: 30mb mỗi) để giúp giải thích các vấn đề.

Không có người trong nhà để thông báo

Vấn đề này sẽ được nâng lên mà không có một báo cáo chiếm đóng.

*Ví dụ: chỗ đỗ xe hạn chế hoặc giới hạn truy cập cho xe tải

HOẶC

*Nếu có vật nuôi trong tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết
*Nếu có báo động trong tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết
*Nếu có hạn chế đậu xe gần tài sản, xin vui lòng cung cấp chi tiết